kpwik logo

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji

Przebudowa - modernizacja
komunalnej oczyszczalni ścieków
w Kraśniku

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
  funduszspojnosci 01Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu z Maastrich o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Jego realizację zaplanowano na lata 1993-2006.
 
Na szczycie UE w Berlinie w 1999 r. wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności:
 
•    w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy przy PNB 90 % średniego PNB na jednego mieszkańca w UE;
•    pomoc dla krajów \\\"strefy euro\\\" będzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów konwergencji - stabilność gospodarcza i wzrost.
 
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.
 
Priorytety, realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska:
 
•    poprawa jakości wód powierzchniowych,
•    polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
•    poprawa jakości powietrza,
•    racjonalizacja gospodarki odpadami,
•    ochrona powierzchni ziemi,
•    zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 
Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi Funduszy Spójności mogą być podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.
 
Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:
 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
Ministerstwa Finansów - instytucja płatnicza;
Ministerstwo Środowiska - instytucja pośrednicząca w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucje pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności III stopnia - instytucje, do których składane są projekty.

funduszspojnosci 02

 logo eu 1  logo eu